Gezondheidsmanagement

De toegevoegde waarde van gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement is voor veel werkgevers een actueel thema. De maatschappij verandert in hoog tempo. Dit is enerzijds het gevolg van ontwikkelingen in de economie en anderzijds van demografische ontwikkelingen. Enkele voorbeelden:

 • Veel organisaties hebben te maken met reorganisaties en grove bezuinigingen, hetgeen de werkbelasting verhoogd;
 • De gemiddelde levensverwachting is toegenomen en dus zullen we met zijn allen langer (gezond) moeten werken;
 • Door een steeds strenger wordende wet- en regelgeving willen werkgevers hun personeelskosten en risico’s minimaliseren.

Kort en krachtig: voor werkgevers is het tegenwoordig minder vanzelfsprekend om dezelfde risico’s rondom gezondheid te kunnen dragen als voorheen en er is een noodzaak om deze risico’s dus effectiever te managen.

Realisatie van organisatiedoelstellingen

Dat gezondheid een strategisch onderwerp voor veel bedrijven is, zal daarom weinig verbazing wekken. Bovendien getuigt het effectief inpassen ervan van goed werkgeverschap. Door het efficiënt en effectief toepassen van gezondheidsmanagement kunnen organisatiedoelstellingen gerealiseerd worden.

Gezondheidmanagement versus productief vermogen

Gezondheid is niet vanzelfsprekend en vraagt om voortdurende aandacht en actie. De World Health Organisation omschrijft gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn(en niet slechts de afwezigheid van ziekten of andere lichamelijke gebreken) met de mogelijkheden om een sociaal en economisch productief leven te leiden. Het welbevinden is dan ook een belangrijk element in de productiviteit van een medewerker. InZichtadvies gaat er vanuit dat het productief vermogen van de medewerker wordt opgebouwd uit de beleving en de gewenste beleving,die een medewerkers heeft ten aanzien van vijf verschillende gebieden:

 • Gezondheid en fysiek welbevinden;
 • Mentale balans;
 • Werk en actief leven;
 • Materiële balans;
 • Sociaal evenwicht in relaties.

In de wetenschap dat de gezondheidssituatie van de medewerker in de privésfeer van invloed is op het de gezondheidssituatie en het productief vermogen van de medewerker op het werk, is werkgevers er veel aan gelegen zich ook in toenemende mate hiermee bezig te gaan houden.

De interventies die voortkomen uit gezondheidsmanagement zijn gericht op het realiseren van gedragsveranderingen op allerlei fronten, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Gezonde werknemers zorgen voor continuïteit, hogere arbeidsproductiviteit en daarmee voor winstgevendheid.

Van risico naar kansen

Het toepassen van gezondheidsmanagement is een vorm van samenwerking tussen de werkgever en zijn medewerkers. Faciliteren, dragen van (eigen) verantwoordelijkheid, sturen op gedrag waarbij uitgegaan wordt van de authenticiteit van de medewerker en de organisatie. Het toepassen van gezondheidsmanagement kan alleen maar succesvol zijn als dit gerelateerd wordt aan (het realiseren van) organisatiedoelstellingen. Gezondheid kan binnen de organisatie op verschillende manieren worden benaderd:

 • Risico-based: gericht op risicobeheersing en risicoreductie;
 • Resource based: gericht op het creëren van toegevoegde waarde.

Kijkend naar het presteren van de organisatie heb je als werkgever in het kader van strategisch GHM te maken met vier verschillende perspectieven van ondernemen:

 • Financieel perspectief: gericht op de individuele prestatie en toegevoegde waarde;
 • Intern perspectief: gericht op de inrichting van de organisatie, veilig en gezond;
 • Klantperspectief: gericht op (sociaal) maatschappelijk verantwoorde prestatie;
 • Ontwikkelperspectief: gericht op ontwikkeling van potentieel en teamprestatie.

Het is voor bedrijven belangrijk om de juiste aandacht aan bovenstaande onderwerpen te schenken. Hoe groter de organisatie, hoe meer divers het personeelsbestand in de regel is. Werknemers vinden het tegenwoordig belangrijk om te weten hoe de organisatie waar zij voor werken, denkt over bepaalde onderwerpen. Een duidelijke en eerlijke visie past bij een transparant beleid waar veel bedrijven in deze tijd naar streven.

Gezondheidsmanagement is feitelijk een verzamelbegrip van relevante initiatieven die bij de beoordeling ervan een beeld geeft hoe serieus dit onderwerp wordt genomen. InZichtadvies heeft met het in het leven roepen van de gezondheidsaward gepoogd om dit thema in Zuidoost Nederland op de kaart te zetten. Onze dank gaat uit naar de bedrijven die met hun ‘testimonials’ een kijkje in hun keuken hebben gegeven. Wij zijn ervan overtuigd dat hun inbreng een voorbeeld is voor anderen.

Wilt u meer informatie over gezondheidsmanagement, neem dan contact met ons op!